Avukat Antalya

 

Avukat mesleğini profesyonel olarak yapan kişidir, avukat hukuki konularda kişilerin  hakkını sonuna kadar korur.  Antalya avukatları çok çalışkan ve başarılıdır. Avukat tarihin çok eski zamanlarından beri geçerli bir meslektir, avukat insanla ilgili her konuda fikir sahibi olan ve olaylara hukuki pencereden bakan kişidir. Avukat herşeyden önce hukukun kalbine bağlıdır ve avukat-avukatlık mesleği kutsal bir meslektir. Her ne kadar toplumun içinde bulunduğu sosyolojik , ekonomik ve siyasi durum avukat-avukatlık mesleğinin aleyhine olsada avukat kutup yıldızı gibidir, zamana ve mekana göre siyasi iktidara göre avukat hareket etmez. Avukat tarihin her döneminde görevini başarıyla yapmıştır. Avukat hukuki konularda müvekkiline en doğru hızlı ve kesin çözümü sunar , bu çözüm içinde işin maliyeti de vardır, avukatlık mesleğin hizmet sözleşmesine dayanan ve bu çerçevede hizmet sunulan bir meslektir. Avukat bağımsız bir meslektir bu bağımsızlık çok yönlüdür şöyle ki, avukat  istediği davayı alır istemediği davayı almaz, avukat zorunlu olarak bir işi yapmaz dilediğinde davanın her aşamasında görevi bırakabilir ,istifaeder avukat vekillikten çekilir. Avukata kimse görev veremez avukata kimse  bir işi yapması için talimat ve emir veremez bu noktada avukatlık kamusal bir meslek olmasına rağmen kamu otoridesi tanımayan çok özel bir meslektir.Avukat serbest meslek icra eder. Avukat emeğinin niteliğine ilişkin bir tartışmaya göre  üretim süreci, hizmet üretimi ve esasen avukatlık hizmeti üretiminin kapitalist üretimin yasalarına tabi olup olmadığı sorunlarını da kapsar. Avukatlık profesyonel bir meslek mi,  bir tür ticaret faaliyeti mi, kamu hizmeti mi yoksa teknik bir iş midir ?Avukatlık mesleğine ilişkin 20. yüzyılda yanıt bulunmaya çalışılan soru budur. Kuşkusuz avukatlık en genel anlamıyla profesyonel meslekler arasında kabul edilmektedir.Oysa avukatların koruduğu ya da gerçekleştirmeye yöneldiği toplumsal değer açısından mesele bu derece açık değildir. Birincisi avukatların “adalet” değerini korudukları ya da gerçekleştirmeye çalıştıkları yalnızca varsayılmaktadır. ikincisi ise bir kez avukatların adalete yöneldikleri kabul edilse dahi, herkes tarafından aynı şekilde algılanan bir “adalet fikri” söz konusu olmadığı için avukatın konumu bir kez daha tartışmalı konuma düşer. Bir diğer deyişle, “müvekkilin çıkarları, avukatın adil diye düşündüğüyle uyuşmazken, Avukatlık mesleği açısından düşünüldüğünde ise, son yıllara kadar bu meslek alanında, kapitalist üretim biçiminde egemen olmayan bir üretim tarzının “sınıfları” söz konusu iken, gerek kapitalist sermaye birikim rejiminde gerekse emek sürecinde yaşanan değişiklikler,  avukat mesleğin icrasını egemen üretim tarzına (kapitalist üretim) uygun hale getirmiştir. Böylece avukat, egemen üretim tarzının sınıflarından birine dâhil olurlar.Avukatlık hizmeti pahalı bir üründür. Bedeli asgari olarak bir kurum (Türkiye örneğinde bu kurumlar Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı‟dır) tarafından belirlenen bu hizmete erişim olanaklarının sınırlılığı bu hizmeti, -ceza yargılamasındaki istisnai birkaç durum dışında- yalnızca bedelini karşılayabilenlere sunulan bir hizmet haline getirmektedir. Böylece mesleğin icracıları ile orta ve üst sınıf çıkar ve değerleri arasında diğer sınıflara oranla daha yakın bir ilişki ortaya çıkmaktadır Zira müvekkillerin hukuksal sorunlarının nitelikleri ile sınıfsal kökenleri arasında ilişki vardır. Esasen çoğukez avukat  müvekkil, bir gerçek kişilik değil özellikle ekonomik nitelikli bir tüzel kişiliktir. Kaldı ki, hukuksal sorunların çözümü için fiilen kullanılan beceriler de çoğu kez avukatın sınıfsal kökeni ile de ilgidir.Avukatlık mesleğinin dönüşümünde avukat icra edilmesinden daha çarpıcı olan şey avukatlık hizmetinin sunulduğu avukatlık piyasasının dönüşümüdür. Avukatları avukatlığı icra etme şekillerine göre ya da sınıfsal niteliklerine göre sınıflandırmak o kadar kolay kabul görmese de, hitap ettikleri müvekkil kitlesine göre sınıflandırmak pekâlâ mümkündür.Fakat büyük şehirlerde ve toplumun her sınıfından müvekkili olan avukat için bu tez geçerli değildir.  Yine çarpıcı olan avukatlığın icra edilme şeklini ve sınıfsal konum toplumsal statüsünü belirleyen şeyin hitap ettikleri müvekkil kitlesi dolayısıyla “piyasa” olduğu gerçeğidir.Kapitalist üretime tabi bir piyasada avukatın sahip olması gereken beceriler, geleneksel avukatlık becerilerinden ziyade, vekâlet görevi üstlenebileceği dosya ve müvekkil bulmak kaldı ki  bu kapitalist yapıda en önemlisidir .

 Modern Avukat,  Kamusal niteliği ve serbest meslek niteliği olan bir elmanın iki yüzüdür. Modern Avukat , Avukatlık faaliyetini kesinlikle ticari bir faaliyet olarak görmez, Savunma ve hak arama , toplumsal bir faaliyettir , hak arama bir yaşam biçimidir. Avukat için herşeyden önce apriori bir adalet anlayışı vardır bu adalet zaman mekana ve kişilere göre değişen bir adalet anlayışı değildir. Avukat adaleti apriori olarak algılar ve adaleti hayata geçirmek için çalışır. Avukat antalya hukukun her dalında çalışmaktadır. 

Antalya avukatları hukukun her dalında yoğun özveriyle çalışmaktadır.Antalya avukatları Antalya Barosunun desteğiyle savunma görevini başarıyla yerine getirmektedir. Antalya avukatları boşanma davaları ,ağır ceza davaları , asliye ceza davalarında müvekkillerini başarıyla savunmaktadır. Antalya avukatları merkez Antalya, Kaş, Kemer , gibi çeşitli ilçelere dağılmışlardır ve çalışmalarını sürdürmektedir. Antalya avukatları kamu  avukatlığı da yapmaktadır. Antalya avukatları Baronun verdiği destekle Cmk ,staj eğitimi , ve hukuki birçok konuda meslek içi eğitimden geçerek işlerine odaklanmaktadır.

Antalya avukatları sayı olarak Antalya ilinin potansiyeliyle ters orantılı bir sayıdadır.Halen Antalya avukatları sayısı 3000 den fazladır ve Antalya şehir olarak düşünüldüğünde bu sayı epey fazladır. Antalya diğer şehirleden avukat göçü alan bir şehirdir.

Antalya avukatları bu durumda hukukun çeşitli dalları ve alt kollarıyla da bağlantılı işler yapmaktadır. Günümüzde icra avukatlığı icra iflas kanunundaki değişikliklerden olumsuz etkilendiğinden icra avukatlığı artık yoğun olarak yapılmamakta icra işi yapan hukuk büroları ,avukatlık ofisleri, banka avukatlığı yapan hukuk büroları faliyet alanlarının eksenini değiştirme yoluna gitmektedir. Antalya'da Avukatlar günlerini davalara yoğun bir biçimde eğilerek geçirmektedir. Avukat Antalya genelinde sayıca çok fazla olmasına rağmen Antalya sosyo-ekonomik olarak bu yoğunluğu karşılayacak ve istihdam yaratacak bir hukuk şehri değildir. Antalya Avukatları kamu da çalışmakta, dava vekilliğinin yanı sıra Cmk avukatlığı yapmaktadırlar. Antalya bir İstanbul gibi hukuki ve ekonomik altyapısı ve potansiyeli olmadığından hukukçular ve avukatlar için içi boş bir cazibe merkezidir, yani trışkadan bir merkezdir. Antalya avukatları örneğin deniz ticareti davalarıyla karşılaşacak bir hukuk potonsiyeli olmadığından bu tip davalarda avukatlık yapamamaktadırlar ayrıca idare hukuku davaları da yoğun değildir. Antalya avukatları ceza davalarına boşanma davalarına ve icra takip ve davalarına genelde bakmaktadırlar. Antalya'da avukatlık ofisi dört beş avukatın bir araya gelip çalıştığı bir sektör firma olarak avukatlık hizmeti pek yoğun değildir. Antalya'da avukatlar genelde serbest ve bireysel olarak çalışmaktadırlar.

 

 

 

İletişim Formu

 Danışma ücrete tabidir.